Tydzień Ekologiczny 2013
„Dolina Środkowej Wisły”


Uczniowie naszej szkoły brali udział w projekcie LIFE+ Wisła Warszawska. W trakcie realizacji tego projektu, Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwa Ochrony Ptaków, przeprowadziło edukację ekologiczną dotyczącą nadwiślańskiej przyrody. Odbyły się wycieczki, prelekcje, pokazy filmowe.
Wczesna edukacja, zaangażowanie młodego pokolenia w ochronę przyrody i uwrażliwienie dzieci na problem ginących gatunków, ma kluczowe znaczenie w naszych staraniach o ochronę rzeki Wisły.
Dzięki podejmowaniu działań edukacyjnych, mamy szansę na zmianę postaw społecznych. Tereny między wala warszawskiej Wisły to obszar bardzo cenny przyrodniczo, nie tylko w skali Warszawy, ale nawet w skali kraju czy Europy. Największym bogactwem są tu ptaki związane z rzeką. Występuje tu wiele gatunków mew i rybitw, ptaków śpiewających i drapieżnych. To właśnie ze względu na ochronę ptaków dolina środkowej Wisły, której częścią jest Wisła warszawska, stała się obszarem specjalnej ochrony Natura 2000. Na obrzeżach Warszawy znajdują się także rezerwaty chroniące siedliska ptaków takich jak mewy, rybitwy i siewkowce.